Prenatálna starostlivosť

Starostlivosť o  tehotnosť je „dozorovať“:

 • na nerušený priebeh a vývoj tehotnosti
 • na symetrický a pravidelný vývoj plodu
 • na zdravotný stav tehotnej ženy
 • včas rozpoznať rizikové faktory, ktoré by ohrozovali stav nenarodeného dieťatka alebo tehotnej ženy

Untitled_Artwork (23)

Rozdelenie štádií tehotenstva

Ciele a rozsah našich tehotenských poradní a monitorovaní napĺňajú 4  cielené stupne v starostlivosti. V našej ambulancií sa v každom stupni zameriavame na rôzne pozorovania, prehliadky a vyšetrenia. V nižšie uvedených priečinkoch po rozkliknutí  nájdete všetky potrebné informácie o každom jednom stupni tehotenstva a vyšetrenia s ním spojené… 

Rizikové faktory rozdeľujú tehotenstvá na:

 • fyziologické
 • s nízkym rizikom
 • s vysokým rizikom

Faktory, ktoré významne a hlavne nedocenením – ovplyvňujú výsledok „počatia“- tehotnosti rozdeľujeme na:

 • zmeniteľné (stav výživy u ženy, spôsob zamestnania, životné prostredie, štýl života ženy, očkovanie, chronické ochorenia u tehotnej ženy a ich liečba a momentálny zdravotný stav ženy)
 • nezmeniteľné (vek ženy, genetická, reprodukčná a osobná anamnéza)

Docenenie všetkých faktorov ovplyvňujúcich tehotenstvo pred samotnou prípravou na tehotnosť pozitívne ovplyvní priebeh a výsledok tehotenstva.

Tieto skutočnosti, ako aj využívanie moderných diagnostických neinvazívnych techník (ultrazvuk, kardiotokograf, biochemické laboratórne testy) spolu s vyškoleným personálom, umožňujú starostlivosť o tehotnosť v našej ambulancii na najvyššej úrovni. Precízne zhodnotenie hore uvedených faktorov predurčuje vytvorenie stratégie a plánu vedenia starostlivosti o tehotnosť nad rámec štandardných poradní s využitím najmodernejšej diagnosticko – monitorovacej techniky.

Tehotenstvo je štandardne časovo delené na 3 trimestre do termínu pôrodu a 4.časťou tehotenského obdobia je potermínové obdobie – 2 týždne po vypočítanom termíne pôrodu.

I. stupeň starostlivosti pri plánovaní tehotnosti a začínajúcej tehotnosti u nás
Obdobie pred otehotnením, I. trimester až do 13. týždňa tehotnosti:

 • príprava na tehotnosť, poradenstvo a liečba budúcej tehotnej matky 
 • ovplyvnenie zmeniteľných faktorov
 • návrh vitamínovej liečby
 •  úprava stravy
 • stabilizácia chronických ochorení budúcej matky
 • zhodnotenie gynekologického komplexného stavu – aby preventívna kontrola nebola neskorá už pri začínajúcej tehotnosti

Pri už pozitívnom tehotenskom teste:

 • ultrazvukové zistenie lokalizácie začínajúcej tehotnosti v maternici a potreba vylúčenia tehotnosti aj mimo maternice
 • detailné pozorovanie – ultrazvukom – morfologického a funkčného vývoja – začínajúcej tehotnosti

Tento priebeh pozorovania, liečby a diagnostiky pokračuje do 11.týždna tehotnosti:

 • realizujeme kompletný laboratórny krvný sérologický skríning
 • vypisujeme tehotenskú knižku
 • realizujeme aj štandardnú poradňu tehotnej ženy
 • stanovenie definitívneho termínu pôrodu podľa poslednej menštruácie, ultrazvukového vyšetrenia, prípadného udania dňa počatia, alebo dátumu transferu plodu pri IVF manipulácii

V období od skončeného 11. týždňa do konca 13. týždňa tehotnosti vykonávame –prvotrimestrálny ultrazvukový skríning plodu. Skríningom vo všeobecnosti rozumieme vyhľadávanie určitej choroby alebo anomálie v populácií rôznymi vyšetreniami. Prvotrimestrálnym ultrazvukovým vyšetrením genetických markerov sú:

 • meranie nuchálnej translucencie – NT (hrúbka šijového prejasnenia, nahromadenie tekutiny v podkoží záhlavia plodu)
 • hodnotenie nosových kostí – NB (chýbanie, skrátenie)
 • hodnotenie srdcovej akcie plodu
 • hodnotenie prietoku krvi v srdci (trikuspidálna chlopňa) a cez ductus venosus (žilová spojka pupočníkovej spojky s dolnou žilou plodu)

K zvýšeniu zachytenia genetických anomálii dopĺňame biochemické laboratórne parametre u matky, čím zvyšujeme citlivosť a presnosť k záverečnému skríningovému zhodnoteniu. V súvislosti s ultrazvukovým a biochemickým skríningom v prvom trimestri najčastejšie sa spomína skríning Downovho syndrómu.

Za poplatok stanovený spoločnosťou BGI, je na našom pracovisku možnosť odobrať NIFTY Pro bezpečný, jednoduchý a vysoko presný krvný test, ktorý dokáže zistiť riziko určitých genetických ochorení, ako napr. Downov syndróm (trizonómia 21), Edwardsov syndróm (trizonómia 18), Patau syndróm (trizonómia 13) a ďalších 91 genetických ochorení. V prípade, ak budete mať záujem dokáže určiť pohlavie vášho dieťatka.

Súčasťou prvotrimestrového ultrazvukového vyšetrenia je aj podrobná štrukturálno – morfologická analýza orgánov plodu:

 • odber choriových klkov po 11. týždni
 • odber plodovej vody po 16. týždni tehotnosti

Iba tieto invazívne techniky svojím výsledkom dokazujú jednoznačný záver!

II. stupeň starostlivosti o tehotnosť v trvaní od 14. týždňa tehotnosti do 28. týždňa

 • ultrazvuk v zobrazení 2D, 3D a 4D a využitie technológií prietokov – dopplerovského vyšetrenia

Diagnostickými, statickými a dynamickými zobrazovacími technikami podrobne objasňujeme detailnú morfológiu a anatómiu plodu (podrobné zhodnotenie anatómie orgánov plodu).

 • vyhodnocujeme nenápadné anatomické odchýlky – tzv. minor markery chromozomálnych anomálií (napr. pri Downovom syndróme), podľa nálezov odporučíme genetické vyšetrenie najneskôr do 20. týždňa tehotnosti 
 • pre prípad potreby vykonania odberu plodovej vody-amniocentesa – do 24. týždňa gravidity
 • ultrazvukovým vyšetrením pravidelne meriame dĺžku a tvar kanála krčka maternice, uzáver maternice – pri hrozbe predčasného potratu alebo pôrodu po 24. týždni tehotnosti navrhujeme stratégiu liečby tehotnej ženy
 • meriame prietok krvi a vyhodnocujeme prietokovými indexami 
 • pri predpoklade zvýšeného krvného tlaku, spôsobeného tehotnosťou – preeklampsia, eklampsia a jej komplikácie – zaraďujeme tehotnosť do vysoko rizikovej skupiny – dispenzár 
 • záťažovým glukózovým testom v 27. – 28. týždni gravidity vyčleňujeme rizikové tehotnosti do dispenzáru diabetologickej ambulancie

Detailné zhodnotenie diagnostického záveru v tomto období nám dáva možnosť predpovedať:  

 • predčasný pôrod
 • hrozbu vysokého tlaku
 • tehotenský diabetes
 • včasné nasmerovanie vysoko rizikového tehotenstva k dispenzáru na klinické pracovisko, návrh na liečenie a režim tehotnej ženy – ešte pred objavením sa ťažkostí

III. stupeň starostlivosti o tehotnosť u nás od 29.do 36. týždňa tehotnosti
Zobrazovacími ultrazvukovými technikami, kardiotokografickými prístrojmi a pravidelnými poradňami každé 2 týždne vyhodnocujeme:

 • predpoveď hrozby predčasného pôrodu (objektivizovaný kontrakciami na monitore pomocou kardiotokografu), návrh liečby – zastavenie kŕčov maternice, urýchlenie zrelosti pľúc plodu (v prípade predčasného pôrodu – kortikoidmi)
 • predpoveď zhoršovania stavu plodu – „jeho kondície“ (menejcennosť rastu, nedostatok výživy), návrh liečby v komunikácii s klinickým pracoviskom

Základnou myšlienkou a cieľom takýchto postupov s využitím modernej techniky:
– je zachytiť čo najviac a čo najskôr také stavy – ktorých nedocenenie – sa značne podpisuje v tragédii pre dieťa –predčasne narodené a nezrelé dieťa a dieťa s detskou obrnou .

IV. stupeň starostlivosti u nás od 37. do 42. týždňa tehotnosti
Ultrazvukovými technikami, kardiotokografickými vyšetreniami a pravidelnými poradňami – každý týždeň a po 40. týždni 2-krát do týždňa získavame informácie:

 • o začínajúcej – už možnej pôrodnej činnosti
 • o dobrej „kondícií plodu a budúcej mamičky
 • o predpovedi hrozby z nedostatku okysličovania plodu v maternici a návrh liečby

Jednoznačným prínosom v tomto období a pri takejto starostlivosti v tehotnosti u nás je: aby sa každá budúca mamička vrátila z pôrodnice zdravá, šťastná a s krásnym zdravým dieťatkom.

V rámci kompletnej nadštandardnej starostlivosti u nás: je možnosť prítomnosti nášho pôrodníka na pôrodníckom oddelení Dolnooravskej nemocnice v Dolnom Kubíne.