English    Slovensky

SÚKROMNÁ GYNEKOLOGICKO ~ PÔRODNÍCKA PRAX

 

 
Sonografická ambulancia

 

A: Sonografický prístroj /USG/:

B: Prínos sonografického vyšetrenia pre klientky praxe

   B1: Sonografické vyšetrenie u netehotnej pacientky

     Obdobie detského a dievčenského veku z indikácie:
         I. vcasny nastup menstruacneho krvacania - pred 12 rokom zivota
         II. po 17 roku zivotaD
         III. nepritomnost po roku zivota

      Obdobie fertilného veku u ženy:
         I.poruchy menštruačného cyklu - MC
         II. Diagnostické riešenie sterility a infertility/neplodnosti/
         III.Diagnostické sonografické možnosti pri poklese panvových stien, maternice, pánvového dna
         IV.Diagnostické hodnotenia a zhodnocovanie pretrvávajúcich tumorov - nálezov v malej panve
         V.Diagnostické sonografické hodnotenia pri bolestiach v malej panve
         VI Obdobie perimenopausy, menopausy a postmenopausy v USG obraze

   B2. Sonografické vyšetrovania v tehotnosti.
         I.Hodnotenie abnormálneho vývoja gravidity v I. trimestry pri
         II.Sonografické hodnotenie vývoja gravidity v II. trimestry
         III.Sonografické hodnotenia vývoja gravidity v III. trimestry
         IV. Sonografické hodnotenia v šestonedelí
         V.Sonografické hodnotenie v malej panve pre podozrenie na mimomaternicovú tehotnost /GEU/
            a komplikácie tohoto stavu
         VI.Sonografické hodnotenia nálezov po spontánnom potrate v I. a II. trimestri gravidity

C. Zobrazovanie a archivácia sonografických vyšetrení

Vážené klientky

 

Charakteristika nami vykonávanej praxe

 

Gynekologická ambulancia

 

Sonografická ambulancia

 

3D, 4D ultrasonografia

 

Gynekologický balíček služieb praxe

 

Pôrodnícky balíček služieb praxe

 

Spolupráca našej praxe s inými zdravotníckymi zariadeniami

 

Kontakt

 
 
 
 
 

A: Sonografický prístroj /USG/:

Digitálny celotelový USG prístroj GE Logic 400, farebný a Power doppler
Transvaginálna sonda 5-12 MgHz
Transabdominálna konvexná sonda 3-8 MgHz
Ultrazvukové elektrické polohovacie ložko
Počítačový a nahrávaci systém obrázkov,videozáznamov
Spojenie USG prístroja s internetom

Záverečný výsledok gynekologického vyšetrenia pri riešeni gynekologického nálezu je výrazne závislý od precízneho a detailného sonografického vyšetrenia orgánov v malej panve. Nielen cielene 1 orgánu, ale celej malej panvy - kompletne - ako v obraze morfologickom/tvar, veľkost/ tak obraze funkčnom - vo vzťahu k prietoku cievneho pánvového systému ako i vzájomného kontaktového/ spojenia, komunikácie/ vzťahu orgánov malej panvy medzi sebou v dynamickom ultrazvukovom pohľade.

Kvalita sononografického hodnotenia pozostáva:
-z kvality USG prístroja
-zo zvolenej prístupovej cesty ku vyšetrovanému orgánu / transabdominálne, transvaginálne, transperineálne, transrectálne…/
-zo zkúseností vyšetrujúceho sonografistu
-dlžky sonografického vyšetrovania
-možnostiach dokumentovania sonografického vyšetrenia ako i foriem prezentácie – konzultačne – do mimo regionálnych klinických zdravotníckych zariadení / i cestou internetu

B: Prínos sonografického vyšetrenia pre klientky praxe

B1: Sonografické vyšetrenie u netehotnej pacientky

Obdobie detského a dievčenského veku z indikácie:

-bolesti v podbruší v diferenciálno - diagnostických postupoch
-nastupujúce, nepravidelné menštruačné krvácania
-neprítomné menštruačné krvácanie do 16. roku života
-podozrenie na vývojovú abnormalitu vnútorného genitálu / maternice prioritne.. /

Prístupové / vyšetrovacie / sonografické cesty:
-transabdominálna sonografia s plným močovým mechúrom
-transperineálna sonografia

Obdobie fertilného veku u ženy:

I.poruchy menštruačného cyklu - MC

A. Morfologické - sonografické hodnotenia:
-maternice / svalovina-myometrium, endometrium-sliznica maternice, basálne endometrium /
-endometrium / jednotlivé fázy menstruačního cyklu / MC/, hrúbka endometria - estrogenná stimulácia, presnosť hranice endo - myometria pri nepravidelných krvácaniach/
-ovária-vaječníky / objem, struktura - predpoveď funkčnej kapacity, uloženie v malej panve, vzťah uloženia vaječníka ku orgánom v malej panve/
-cervix - čípok / hrúbka, pravidelnosť vonkajšieho tvaru, retenčné cysty, pravidelnosť kontúr a hrúbka sliznice dutiny kanálu - pri nepravidelných a poskoitálných krvácaniach z pošvy
-hodnotenie jaziev po operáciach na maternice i u netehotnej maternice

B. Funkčné - sonografické hodnotenia:
-peristaltiky endometria pri časovaní ovulácie
-prietoky ciev / a. ovaria, a. uterina / v určovani fázy MC, vypočítaní termínu ovulácie/timing ovulácie/

II. Diagnostické riešenie sterility a infertility/neplodnosti/

A. Morfologické - sonografické hodnotenia:
-Uterus-maternica/ hypoplázia??- menejcenný vývoj/, dutina uteru – jej reliéf / vývojové chyby pri opakovanom strácaní gravidít/,
-Ovária –vaječníky - hodnotenie strómy/tkaniva/ ovaria, uloženie a kvantifikácia folikulov v určovaní rezervnej kapacity ovárii + USG štruktury povrchu a folikulov / PCO syndróm…/,
-Cervix /čípok/ – dĺžka,hypoplasia?, cervikálny kanál / mimo gravidity / a jeho anatomický vzťah ku dutine maternice

B.Funkčné - sonografické hodnotenia:
Využívanie sonografických- markerov prietokometrie ciev v malej panve/ a. ovarica, a. uterina/ – podobne ako pri nepravidelnosti MC.

III.Diagnostické sonografické možnosti pri poklese panvových stien, maternice, pánvového dna

-pri inkontinencii moča-neudržaní moča / hodnotenie uretry-močove rúry, VU - junkcie, m. mechura, vzťahu ku prípadnej cystokéle/
-hodnotenie typu cystokély, veľkosť cystokély

IV.Diagnostické hodnotenia a zhodnocovanie pretrvávajúcich tumorov - nálezov v malej panve

-pretrvávajúce Tu nálezy na maternici / myómy, endometrióza, iné../ z pohľadu morfologického a určovanie indexov prietoku v cievnej štrukture tumoru, predpoveď dignity tumoru / podozreniena benígny, malígny?? /
-nálezov na ováriach / cysty, solidné štruktúry../ - morfologické skórovacie systémy
-nálezov na porciu, cervikálnom kanály / hypertrofické, deformované porcia, polypy CK /
-nálezov v malej panve - v komunikujúcich orgánoch vnútorného genitálu /m. mechur, rektum../

V.Diagnostické sonografické hodnotenia pri bolestiach v malej panve

-akútne vo vzťahu k cyklickému opakovaniu sa pri MC/ endometrióza, podozrenia na zrasty /
-akútne necyklického charakteru
-chronické / trvajúce viac ako 6 mesiacov /
-morfologická sonografická predopoveď endometriózy na orgánoch malej panvy

Obdobie perimenopausy, menopausy a postmenopausy v USG obraze

-v rámci preventívneho gynekologického vyšetrenia/ uterus, ovária,m.mechúr, rektum /
- v rámci kontroly pri hormonálnej substitučnej liečbe / endometrium-sliznica maternice, ovária../
-v rámci nepravidelného krvácania v perimenopause /endometrium, cervikálny kanál / 
-pri pretrvávajúcich Tu - nálezov v malej panve / bezsymptómových / , predpoveď ich dignity zhodnotením morfologických a funkčných parametrov/ najnovšie morfologické skríningové USG bodovacie systémy+hodnotenie prietov ciev v tumore / v jadre a obale /

B2. Sonografické vyšetrovania v gravidite.

I.Hodnotenie abnormálneho vývoja gravidity v I. trimestry pri

-klinicky bezsymptómovych stavoch - ale anamnesticky pozitívnych / potraty v anamnéze/ 
-pri symptómoch krvácania a bolesti v podbruší u tehotnej ženy
-sonografické hodnotenie - predpovede vývoja u plodu ako i u tehotnej ženy

II.Sonografické hodnotenie vývoja gravidity v II. trimestry

-skríningové morfologické vyšetrenia gravidity/ plodu - sólo, ako i celej fetoplacentárnej jednotky komplexne /
-pri podozrení na abnormálny vývoj fetoplacentárnej jednotky / plod, placenta - jej morfológia, jej inzercia, vzťah ku cervikálnemu kanálu, ku basálnemu endometriu / acreta??/
-hodnotenie cervikálneho uzáverového aparátu pri podozrení na insuficienciu isthmocervikálnu / dlžka CK, stav vnútornej bránky, funelling../
-funkčné hodnotenia cirkulácie a.uterina pri anamnéze preeklampsii, hypotrofie a jej predpovede už v II. trimestri v súčastnej gravidite

III.Sonografické hodnotenia vývoja gravidity v III. trimestry

-pri prepočítavaní a hodnotení gestačného veku/ pri nepravidelných MC, vypočítaní termínu pôrodu-TP / 
-pri podozrení na hypotrofiu plodu/zaostalosť rastu plodu/
-určovanie váhy termínovej gravidity, polohy plodu, plodov pri viacplodovej gravidite
-určovanie pohlavia plodu / na prianie / ev ku stratégii vedenia pôrodu – pri KP
-určovanie morfologickej zrelosti placenty, vzťahu inzercie kotyledónov ku basálnemu endometriu a myometriu/ acreta??/
-hodnotenie jaziev v myometriu-svalovine maternice po operáciach na maternici, ich morfologická kvalita po 38.týždni gravidity - vyjadrenie predpovede ku následnému postupu, dispenzárizácii, ako i taktike vedenia pôrodu
-funkčné a morfologické hodnotenie fetoplacentárnej jednotky v termínovej a potermínovej gravidite / priame a nepriame morfologické znaky+prietoky umbilikalnej a., hlavových arterii plodu /

IV. Sonografické hodnotenia v šestonedelí

-pre výraznejšie krvácanie a odchod očistkov nad rámec bežnej involúcie-vylúčenie residui po pôrode
-podozrenie na zníženú involúciu maternice po pôrode
-podozrenie na zápal maternice / hodnotenie kvality myometria, basálneho endometria /
-podozrenie na hematom v oblasti pošvy, v malej panve po pôrode

V.Sonografické hodnotenie v malej panve pre podozrenie na mimomaternicovú tehotnost /GEU/ a komplikácie tohoto stavu

-morfologické hodnotenia priamych a nepriamych sonografických ukazovateĺov GEU
-funkčné / prietoky ciev - Ri indexy / pri hodnotení nálezov event. určovaní kvality ectopickej gravidity / vitálna a non-vitálna GEU/

VI.Sonografické hodnotenia nálezov po spontánnom potrate v I. a II. trimestri gravidity

-vylúčenie residui-zvyškov, potreba revizie/čistenia/ dutiny maternice?, konzervatívny postup? Operácia-revízia?
-diferenciácia residui v cervikálnom kanáli a podozrenia na cervikálnu graviditu?

C. Zobrazovanie a archivácia sonografických vyšetrení

Každá klientka-pacientka má súbor obrázkov, videozáznamov ukladaných do počítačovej siete praxe 3x v digitálnej podobe. Súbory obrázkov možno prenášať e-mailom ku prípadnej konzultácii na klinické pracovisko – kde máme zmluvný vzťah /SR-Martin, Bratislava, B.Bystrica, ČR-Praha, Třinec Podlesí, Rakúsko-Wien../

Kolektív Gynekologicko - pôrodníckej praxe

 

 

 

www.gynpraktik.sk   Copyright © 1995-2010    All rights reserved