English    Slovensky

SÚKROMNÁ GYNEKOLOGICKO ~ PÔRODNÍCKA PRAX

 

 
3D, 4D ultrasonografia

Moderné 3D a 4D ultrazvukové vyšetrenie v gynekologií a pôrodníctve

Možnosti využitia zobrazovacích techník:

Od začiatku využívania ultrazvuku v gynekológií a pôrodníctve sa pracovalo s ultrazvukovými sondamy v 2D obrazoch/zobrazovanie v 2 rovinách/. Posledné technické konštrukcie moderných prístrojov v zabezpečení kvalitných počítačových systémov dávajú možnosti zobrazovaní v 3 rovinách - ultrazvukové sondy 3D a ešte modernejšie typy prístrojov dávaju možnosti zobrazenia 3D v realnom čase do t.zv zobrazenia 4D.

Ak hovoríne o trojrozmernom ultrazvukovom zobrazeni – jedná sa o virtuálnu priestorovu /3D/ rekonštrukciu obrazu na podklade série 2D obrazov.
Ako „4 rozmer“ je počítaná časová os – názov 4D. Ide o koreláciu obrazu v čase a priestore.

Maximum využitia takejto techniky dáva možnosť v rozšírení diagnostických možnosti v tehotnosti a i u netehotných žien v diagnostikovaní nádorov cystického charakteru alebo polypov v dutinovom systéme maternice. Ostatné preferenčné využitie v iných medicínských oborov - hlavne v kardiologii, brušnej sonografii a cievnom lekárstve.

V našej ambulancii sme zahajili ultrazvukové vyšetrenia u tehotných aj netehotných žien na prístroji Medison X8.

Medison X8 - ultrazvukový prístroj je vybavený:

- brušná sonda 2D,3D,4D
- vaginálna sonda 2D,3D,4D
- prsníkova sonda 2D

Medicínske využitie 3D a 4D zobrazenia v tehotnosti:

Stacionárna priestorova rekonštrukcia nám dáva informáciu o povrchu zobrazenej časti plodu, prípadne i hlbších anatomických štruktúr.Najčastejšie je tento typ zobrazenia využívaný pri zobrazení tváre plodov /pre účely i rodinných alb tehotných../, a pokial sú dobré podmienky zobrazenia pomôže toto zobrazenie v diferencialnej diagnostike rozsahu rázštepových vad v tvárovej časti plodu.

Vážené klientky

 

Charakteristika nami vykonávanej praxe

 

Gynekologická ambulancia

 

Sonografická ambulancia

 

3D, 4D ultrasonografia

 

Gynekologický balíček služieb praxe

 

Pôrodnícky balíček služieb praxe

 

Spolupráca našej praxe s inými zdravotníckymi zariadeniami

 

Kontakt

 
 
 
 
 
 

3D merania možno použiť pri meraní objemov nielen dutých orgánov, ale aj mekkých tkanív. Namerané hodnoty možno použit v tehotnosti pri meraní plodov pre korekciu váhoveho prírastku /nadmerne velké plody / alebo váhového nedostatku /rastová menejcennosť/.

Obrazová slučka alebo zobrazenie v reálnom čase nám umožňuje sledovať i rôzne funkčné zmeny. Farebná priestorova rekonštrukcia je veľmi často používaná pre zobrazenie pupočníka, jeho úponu, prípadne odstupou od brušnej steny. Velmi efektné je zobrazenie srdca plodu.

Všetky popisované modality priestoroveho zobrazenia nam diagnosticky umožňujú upresniť nálezy, ktoré nie sú možne v 2 D obrazoch.

V gynekologii využívame 3D obrazy v priestore malej panve - v diagnostike cystických štruktúr/cysty na vaječníkoch/ - určení vnutornej výstelky cystickej štruktury, v zobrazovaní podozrenia na polypy v dutine maternice....

Samozrejme, vždy 3D a 4D zobrazenie predchádza 2D zobrazenie. Priestorove ultrazvukové zobrazenia sú nadstavbou, vyšetrením a zobrazením naviac !

 

 

www.gynpraktik.sk   Copyright © 1995-2010    All rights reserved